Posts Tagged ‘سنجاب’

«شعر»

آوریل 19, 2012

دوباره برنمی‌گردد

سنجاب

با شتاب از صنوبرهای بلند بالا دوید وُ

از شاخه‌های تو در توی تنگ

برف‌ها

به زمین ‌ریخت.