Posts Tagged ‘دهان که باز کنی’

تارهای صوتی

مارس 11, 2012

من نباید زیاد حرف بزنم. هیچ کی نباید زیاد حرف بزنه. دهن که باز باشه، یه سری صدا از این تارهای صوتی درمی‌آد که نه نقطه دارن نه جایی بند می‌شن نه دود می‌شن.